نویسنده = �������� ���� ���������� ����������
بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 9-19

10.22055/jrmbs.2022.17624

بیتا بانوزاده؛ راحله پیله ور شهری؛ محمدرضا بنام؛ جواد باعدی؛ فریبا کافی