نویسنده = �������������������� ������
اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 14-24

10.22055/jrmbs.2021.16979

رضا پورایمانی؛ غلامرضا رئیسعلی؛ آزاده سادات شاورانی


محاسبه نرخ واکنش و عامل اخترفیزیکی S در واکنش 16O(p,γ)17F

دوره 8، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 157-165

10.22055/jrmbs.2018.13896

علی مقدسی؛ حسین صادقی؛ رضا پورایمانی