نویسنده = �������������� ��������������������� ����������