نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
رابط‌های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در یک تخلیۀ تابان فشار اتمسفری

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-63

10.22055/jrmbs.2023.18297

فاطمه بهارلونژاد؛ محمد علی محمدی؛ محمد صادق ذاکر حمیدی