نویسنده = ���������������������� ����������������
بررسی کیفی عملکرد آشکارساز ردیاب GEM مربوط به آزمایش P ̅ANDA در شبیه‏ سازی‏ های فیزیکی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 65-74

10.22055/jrmbs.2019.14588

نازیلا دیوانی؛ محمدمهدی فیروزآبادی؛ تاکه سایتو