نویسنده = ������������������ ��������
فاز هندسی برای حالت همدوس درهم‌تنیدة دو بخشی کیوتریت گونه

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 51-64

10.22055/jrmbs.2022.17904

ساناز محمدی الماس؛ قادر نجارباشی؛ علی توانا


بازبهنجارش کوانتومی سنجه همدوسی در مدل آیزینگ عرضی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 192-198

10.22055/jrmbs.2019.14601

قادر نجارباشی؛ لیلا بالازاده