نویسنده = ���������� ���������������� ������
مطالعه تاثیر نقص ساختاری بر خصوصیات مکانیکی و الکترونی بورفینβ_12

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 40-48

10.22055/jrmbs.2019.14904

رعنا علیزاده؛ سحر ایزدی ویشکایی؛ میثم باقری تاجانی