نویسنده = ���������������� ���������������� ������ ��������
تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-51

10.22055/jrmbs.2020.15572

سید داود ساداتیان سعدآباد