نویسنده = �������������� �������������� ���������� ������������