نویسنده = ������������ ����������
رسانندگی الکتریکی پلاسمای کوارک – گلئون ناهمسانگرد

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 130-144

10.22055/jrmbs.2020.15565

جلیل ناجی؛ سهیلا شهربان؛ سارا حشمتیان؛ فاطمه احمدی