نویسنده = ���������� ������ ����������������������
بررسی ناهمخوانی و عدم قطعیت کوانتومی موضعی در یک نقطه کوانتومی عمودی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 93-105

10.22055/jrmbs.2021.16571

اسفندیار فیضی؛ حمیده افتخاری؛ کوثرالسادات موسوی طه