نویسنده = �������� ���������� ��������������
جواب های کرمچاله ای قابل عبور در گرانش اینشتین-کیوبیک با تابع سرخگرایی های متغیر

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 53-68

10.22055/jrmbs.2023.18500

زهرا طالبی زاده؛ محمدرضا مهدی زاده؛ عمید صادقی نژاد


کرمچاله های کیهانی در یک فضا زمان متقارن کروی ناهمگن

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 137-155

10.22055/jrmbs.2020.15928

محمدرضا مهدی زاده؛ جابر پورسلیمانی