نویسنده = �������� ���������� ������������
بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 124-138

10.22055/jrmbs.2021.17274

سارینا یوسف بیگی؛ فرح مرصوصی؛ یلدا پدرام


بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 142-165

10.22055/jrmbs.2021.17015

یلدا پدرام؛ فرح مرصوصی؛ سارینا یوسف بیگی