نویسنده = ���������� ���������� ��������
نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 45-54

10.22055/jrmbs.2021.16984

امیدرضا نوری؛ روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ سعید محمدی