نویسنده = ���������� �������������� ������������������
ساخت نانوالیاف توخالی کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی خواص ساختاری و فوتوکاتالیستی آنها

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-66

10.22055/jrmbs.2020.15938

عبدالمحمد قلمبر دزفولی؛ مهناز حفیظی مکان؛ زهرا صیدالی لیر