نویسنده = علی اکبر مرادی مرجانه
تعداد مقالات: 1
1. برخوردهای چند کینکی در مدل تغییر شکل یافته هایپربولیک سینوسی φ^4

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 121-138

10.22055/jrmbs.2021.16567

علی اکبر مرادی مرجانه؛ مهدی ابراهیمی لوشاب؛ فرهاد محمدجعفری