نویسنده = ���������������� ���������������� ��������