نویسنده = ������ �������� ������������ ����������
ساخت نانوساختارهای MnO2 و بررسی خواص ساختاری و دی‌الکتریکی آن‌ها

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 139-149

10.22055/jrmbs.2021.17275

فاطمه حمل زاده احمدی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی