نویسنده = ������������ �������������� ��������
میدان مغناطیسی سمتی ایجاد شده توسط باریکه نوترینوی پیچشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2022.17625

ریحانه محمدی پور؛ حمید ارجمند کرمانی