نویسنده = ���������� ������������ ����������
فاز هندسی برای حالت همدوس درهم‌تنیدة دو بخشی کیوتریت گونه

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 51-64

10.22055/jrmbs.2022.17904

ساناز محمدی الماس؛ قادر نجارباشی؛ علی توانا