کلیدواژه‌ها = نظریۀ تابعی چگالی
بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی سدیم سولفید (Na2S) در فاز ساختاری اورتورومبیک

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 145-152

10.22055/jrmbs.2017.13023

حمداله صالحی؛ امل عبداللهی؛ پیمان امیری؛ زهره جاودانی


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فونونی ایندیم نیترید در فازساختاری ورتسایت

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 27-32

10.22055/jrmbs.2016.12474

نادیا نواصر؛ حمدا.. صالحی؛ پیمان امیری


بررسی حالت های باری و مغناطیسی اتم آهن آلائیده شده در ساختار روتایل TiO2

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 101-109

10.22055/jrmbs.2016.12483

مهدی واعظ زاده؛ عادله مخلص گرامی


بررسی اثر پارامتر هابارد بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکترونی مونوفریت استرانسیوم

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-36

حمداله صالحی؛ زهره جاودانی؛ حجت الله باده یان


خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب Zn1-xMnxO

دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 21-27

منوچهر بابایی پور؛ فریبا ایمانیان