کلیدواژه‌ها = میدان مغناطیسی
اثر میدان مغناطیسی بزرگ بر شعاع ستاره های نوترونی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 31-47

10.22055/jrmbs.2022.17610

علی محمد علی لویی؛ حمیدرضا مشفق


بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 139-150

10.22055/jrmbs.2021.16789

مولاداد نیکبخت؛ مژده رضایی؛ ندا ذوالقدری؛ علیرضا نعیمی