کلیدواژه‌ها = طیف فونونی
خواص الکترونی، فونونی و مکانیکی GaN

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 63-73

عاطفه نجاتی؛ فرامرز کنجوری؛ حسن تشکری


خواص الکترونی، ترمودینامیکی و مکانیکی انبوهه CrAs

دوره 3، شماره 5، تیر 1392، صفحه 51-60

سمیه مهدویان مهربانی؛ حسن تشکری؛ فرامرز کنجوری