کلیدواژه‌ها = هیدروترمال
مطالعه ویژگیهای ساختاری و فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختار دی سولفید مولیبدن

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 32-45

10.22055/jrmbs.2021.16593

پروانه ایرانمنش؛ عمادالدین محمودی نیا؛ سمیرا سعیدنیا؛ علی رحمتی


طراحی و ساخت حسگر اپتیکی رطوبت بر پایه رشد میکرو/ نانومیله‌های ZnO روی تار نوری سونش داده‌شده

دوره 5، شماره 10، بهمن 1394، صفحه 9-17

10.22055/jrmbs.2016.11711

رقیه پرویزی؛ سعید آزاد؛ آذردخت مظاهری؛ محمد حسن یوسفی؛ ابراهیم صادقی