کلیدواژه‌ها = پتانسیل‌های جفت ابرتقارنی
بررسی تکینگی پتانسیل‌های شکل‌ناوردای مرکزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 57-68

10.22055/jrmbs.2024.18897

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ سید جمال الدین حسینی خواه