موضوعات = فیزیک اتمی-مولکولی
بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 90-103

10.22055/jrmbs.2021.17016

ندا بهشتی راد؛ وحید میرزایی محمودآبادی؛ فریده شجاعی


طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 105-116

10.22055/jrmbs.2021.17013

الهام پویانی مهر؛ محمد صبائیان؛ رویا آزادی؛ فاطمه مطرودی


ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 98-109

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا


پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پخت و کشیده نقره

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 110-120

10.22055/jrmbs.2021.16978

آتوسا خلیلی زاده؛ ابراهیم مددی؛ مجتبی نصیری


اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 26-41

10.22055/jrmbs.2021.16781

آرمین مقبلی؛ علی رستم نژادی؛ میثم دانشور


امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 128-138

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی


بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 139-150

10.22055/jrmbs.2021.16789

مولاداد نیکبخت؛ مژده رضایی؛ ندا ذوالقدری؛ علیرضا نعیمی


ساخت نانوالیاف توخالی کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی خواص ساختاری و فوتوکاتالیستی آنها

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-66

10.22055/jrmbs.2020.15938

عبدالمحمد قلمبر دزفولی؛ مهناز حفیظی مکان؛ زهرا صیدالی لیر


بررسی محاسبات نظری خواص شیمیایی، الکترونی و بیناب نمایی نانوخوشه های (ZnS)n (n≤4)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 111-124

10.22055/jrmbs.2020.15921

مرضیه ندافان؛ احسان طالبیان؛ مریم تفنگساز رحیمی؛ جاوید ضمیرانوری


طیف‌سنجی عدسی نورگرمایی در تشخیص ناخالصی فلزی در آب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-75

10.22055/jrmbs.2020.15331

فاطمه مطرودی؛ اومبرتو کابررا؛ دوروتا کورت