موضوعات = فیزیک اطلاعات کوانتومی
بررسی تکینگی پتانسیل‌های شکل‌ناوردای مرکزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 57-68

10.22055/jrmbs.2024.18897

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ سید جمال الدین حسینی خواه


همگام‌سازی و همبستگی کوآنتومی بین دو نوسانگر جفت‌شدة اتلافی واندرپل

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 23-29

10.22055/jrmbs.2023.18296

سعیده دلاوری؛ علیداد عسکری؛ وحید عامری سیاهویی


نقش ابرناهمخوانی کوانتومی در کدگذاری فوق چگال

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 71-79

10.22055/jrmbs.2023.18124

فروزان میرمسعودی؛ صدیف احدپور


درهم‌تنیدگی و فشردگی در حالت پایه در یک شبکة مربعی اسپینی در حضور میدان مغناطیسی

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-28

10.22055/jrmbs.2022.17905

نوشین زلکی قربان پور؛ عباس صبور؛ فریدون خضعلی؛ صغرا قنواتی


فاز هندسی برای حالت همدوس درهم‌تنیدة دو بخشی کیوتریت گونه

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 51-64

10.22055/jrmbs.2022.17904

ساناز محمدی الماس؛ قادر نجارباشی؛ علی توانا


بررسی اثرات محیط بر همدوسی حالتهای کوانتومی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-9

10.22055/jrmbs.2022.17460

مرضیه آسوده؛ نفیسه بیاری


حالت‌های همدوس درهم‌تنیدۀ شبه کیوتریت فوتون افزوده منتسب به نور

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 37-50

10.22055/jrmbs.2021.17268

علیرضا دهقانی؛ بشیر مجاوری؛ علی اصغر ال نبی


ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 98-109

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا


محاسبه انرژی بستگی و تابع موج تتراکوارک bbss با پتانسیل شبکه QCD به روش تحلیلی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-85

10.22055/jrmbs.2020.15329

فرشته چزانی شراهی؛ مجید منعم زاده؛ عباس عبدلی آرانی


گذار فاز دینامیکی در مدل اسپینی n-خوشه‌ای

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-39

10.22055/jrmbs.2019.14922

سعید انصاری؛ روح الله جعفری


معیار تشخیص درهمتنیدگی کامل چند قسمتی در سیستم های متغیر- پیوسته

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-6

10.22055/jrmbs.2019.14581

یحیی اکبری کوربلاغ؛ مهسا اژدرقلم


درهم‌تنیدگی دوبخشی و چندبخشی در گراف‌های درهم‌تنیده

دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 1-10

10.22055/jrmbs.2018.13972

احمد آخوند؛ سعید حدادی؛ محمد علی چمن مطلق


معرّفی حدهای بالا و پایین برای مقیاس درهم‌تنیدگی رنی

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 35-41

10.22055/jrmbs.2018.13974

حمیدرضا باغشاهی؛ سید یحیی میرافضلی؛ محبوبه مصلحی