موضوعات = پلاسما
رابط‌های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در یک تخلیۀ تابان فشار اتمسفری

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-63

10.22055/jrmbs.2023.18297

فاطمه بهارلونژاد؛ محمد علی محمدی؛ محمد صادق ذاکر حمیدی


امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 128-138

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی