موضوعات = ماده چگال
خواص ساختاری و الکترونیInSb1-xBix(x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 69-81

10.22055/jrmbs.2024.18899

صبا احمدوند؛ شیرین نامجو؛ مهسا گنجی؛ مهرداد دادستانی


سیمای ماتریسی عملگر هامیلتونی بس-الکترونی در یک کریستال

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 65-77

10.22055/jrmbs.2023.18131

مصطفی معتمدی فر؛ فاطمه صادقی گوغری


گذار فاز عایق شبه‌توپولوژیکی به عایق در ژرمانن دولایه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 27-42

10.22055/jrmbs.2023.18127

سعیده محمدی؛ ایوب اسماعیل پور


بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 9-19

10.22055/jrmbs.2022.17624

بیتا بانوزاده؛ راحله پیله ور شهری؛ محمدرضا بنام؛ جواد باعدی؛ فریبا کافی


خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 51-62

10.22055/jrmbs.2021.17269

زهرا خراسانی باغینی؛ علیرضا مصطفایی؛ محدثه عباس نژاد


بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 124-138

10.22055/jrmbs.2021.17274

سارینا یوسف بیگی؛ فرح مرصوصی؛ یلدا پدرام


ساخت نانوساختارهای MnO2 و بررسی خواص ساختاری و دی‌الکتریکی آن‌ها

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 139-149

10.22055/jrmbs.2021.17275

فاطمه حمل زاده احمدی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی


بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 142-165

10.22055/jrmbs.2021.17015

یلدا پدرام؛ فرح مرصوصی؛ سارینا یوسف بیگی