دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اندازه گیری مقادیر ضعیف برای توانهای یک مشاهده پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15920

الهه نحوی فرد


2. ساخت نانوالیاف توخالی کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی خواص ساختاری و فوتوکاتالیستی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15938

مهناز حفیظی مکان؛ زهرا صیدالی لیر؛ عبدالمحمد قلمبر دزفولی


3. Effects of interaction between nanopore and polymer on translocation time

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15558

محمد رضا نیکنام حمید آباد؛ روح الله عبدالوهاب


4. بررسی محاسبات نظری خواص شیمیایی، الکترونی و بیناب نمایی نانوخوشه های (ZnS)n (n≤4)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15921

مرضیه ندافان؛ احسان طالبیان؛ مریم تفنگساز رحیمی؛ جاوید ضمیرانوری


5. مطالعه نظری اثر تعداد استخلاف ژرمانیم و سیلیکون در C20 کاسه ای بر خواص ترمو الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15922

فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مریم قلی زاده آرشتی


6. بررسی کارایی نانوفیلترهای فولرن اصلاح شده در حذف فلزات سنگین از محیط آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15566

لیلا مهدویان


7. مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15923

آزیتا ناجی؛ رضا حمزه عوفی؛ داود افشار


8. بررسی اثرات استتاری اندرکنش های کولنی ترکیبات C3N

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15924

مسعود امیری؛ حنیف هادی پور


9. بررسی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین – DNA به‌عنوان سنسور DNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15567

سعیده محمدی؛ محمد اسماعیل پور؛ فرهاد خوئینی


10. روشی نوین در متن کاوی با آنتروپی کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15568

حسین مهری دهنوی؛ حمزه آگاهی؛ علی مهری


11. بررسی سینماتیکی ستارگان محلی در فاصله 15 پارسکی از خورشید با استفاده از داده های ماهواره HIPPARCOS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15925

سعید دوست محمدی؛ جلیل فاطمی؛ فاطمه صدوقی


12. بررسی رفتار آنتروپی درهمتنیدگی و طیف درهمتنیدگی در زنجیره اسپین- 1/2 با برهمکنش تبادلی مدوله ‌شده شش‌تایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15926

جواد حسن زاده؛ فرزانه شفیعی نژاد؛ سعید مهدوی فر


13. پایداری گرمایی سیاهچاله های توپولوژیکی شبه لیفشیتز d-بعدی در یک کلاس خاص از گرانش F(R)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15569

سیدحسین هندی؛ رضا رمضانی آرانی؛ ابراهیم رحیمی


14. ساخت و مشخصه یابی خواص بلوری نانوساختارهای هیدروکسید آلومینیوم و بررسی کاربرد آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15570

منوچهر آدمی؛ صبا موسیوند


15. تکینگی های آتی کیهانی در کیهانشناسی راستال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15927

هومان مرادپور


16. محاسبه بهره تولید رادیوایزوتوپ 43Sc با استفاده از پرتابه های پروتون، دوترون و آلفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15571

منصوره تاتاری؛ مطهره دهقانی


17. تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15572

سید داود ساداتیان سعدآباد


18. کرمچاله های کیهانی در یک فضا زمان متقارن کروی ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15928

محمدرضا مهدی زاده؛ جابر پورسلیمانی


19. پیامدهای کیهان شناسی انرژی خلاء در نظریه راستال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15929

شایسته غفاری


21. بررسی رمبش گرانشی غیر-تکین در نظریه راستال تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15931

امیر هادی ضیائی