دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رفتار آنتروپی درهمتنیدگی و طیف درهمتنیدگی در زنجیره اسپین- 1/2 با برهمکنش تبادلی مدوله ‌شده شش‌تایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15926

جواد حسن زاده؛ فرزانه شفیعی نژاد؛ سعید مهدوی فر


2. Effects of interaction between nanopore and polymer on translocation time

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22055/jrmbs.2020.15558

محمد رضا نیکنام حمید آباد؛ روح الله عبدالوهاب


3. مطالعۀ ترابرد درهمتنیدگی گرمایی از طریق دو کیوبیت با برهمکنش هایزنبرگ در مدل جینز کامینگز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22055/jrmbs.2020.15923

آزیتا ناجی؛ رضا حمزه عوفی؛ داود افشار


4. بررسی ویژگیهای الکترونی نانوسیستم های نیمرسانای دوبعدی با کمک روش های عددی بدون شبکه، عناصر محدود و تفاضل محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22055/jrmbs.2021.16521

مهرزاد قربانی؛ مهدی سلیمانی


6. طراحی و شبیه سازی حسگر بازتابنده پادزنشی پلاسمونی تشدیدگر حلقوی چهارطبقه برای تشخیص باکتری اشریشا کولای O157 در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/jrmbs.2021.16566

عباس کلاته؛ سید امیر حسین زارعیان؛ مهدی بهادران


7. برخوردهای چند کینکی در مدل تغییر شکل یافته هایپربولیک سینوسی φ^4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/jrmbs.2021.16567

علی اکبر مرادی مرجانه؛ مهدی ابراهیمی لوشاب؛ فرهاد محمدجعفری


8. نامساویهایی برای ترمودینامیک کوانتومی در فضای نامتناهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/jrmbs.2021.16568

فرض الله میرزاپور؛ رضا رسولی


9. شبیه سازی دینامیک مولکولی تاثیر نیکل، کروم و پارامترهای ساختاری بر مشخصات تنش-کرنش آلیاژ آهن-نیکل-کروم در دماهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22055/jrmbs.2021.16570

قاسم اله یاری زاده؛ علی اکبر حسن زاده


10. بررسی ناهمخوانی و عدم قطعیت کوانتومی موضعی در یک نقطه کوانتومی عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22055/jrmbs.2021.16571

اسفندیار فیضی؛ حمیده افتخاری؛ کوثرالسادات موسوی طه


11. مطالعه ویژگیهای ساختاری و فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختار دی سولفید مولیبدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22055/jrmbs.2021.16593

پروانه ایرانمنش؛ عمادالدین محمودی نیا؛ سمیرا سعیدنیا؛ علی رحمتی


12. بررسی پارامترهای تابع توزیع لورنتزی تعمیم‌یافته در فرآیند انبساط پلاسما به خلأ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22055/jrmbs.2021.16663

رضا شکوهی


13. بررسی خواص الکترونی و مکانیکی تک لایه AlN تحت جذب هیدروژن با استفاده از اصول اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22055/jrmbs.2021.16753

راضیه نعمتی؛ مجتبی اشهدی؛ داود واحدی فخرآباد