دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقایسه‌ی ترابرد الکترونی حلقه‌ی گرافاینی با مولکول بنزن با استفاده از مدل تنگ‌بست و نظریه‌ی تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18894

محمد قاسم نژند؛ فرهاد خوئینی؛ الهام میرزایی


اثرات دما بر روی ضرایب شکست و ثابت کر بلورمایع نماتیک آلائیده شده با مواد راستگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18895

مهسا خادم صدیق


ضرایب سوق مستقل از زمان برای پتانسیل‌های شکل‌ناوردا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18896

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ عاطفه شادمهر


بررسی تکینگی پتانسیل‌های شکل‌ناوردای مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18897

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ سید جمال الدین حسینی خواه


مطالعه عددی نرخ واکنش و شدت گذار B(E2) برای واکنش17O(p,γ)18F در انرژی‌های پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18898

امیر هومان آران پور؛ حسن خلیلی؛ شهلا ناهیدی نژاد؛ معصومه دالوند


خواص ساختاری و الکترونی InSb1-xBix(x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18899

صبا احمدوند؛ شیرین نامجو؛ مهسا گنجی؛ مهرداد دادستانی


شبیه‌سازی و بررسی سلول خورشیدی سازگار با محیط زیست CIGS توسط Silvaco-ATLAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18900

فاطمه وحیدیان؛ سعید باغشاهی