ساخت نانوذرات مغناطیسی CuFe2O4 به‌روش هم‌رسوبی و به‌کارگیری آن‌ها در حسگر گاز اتانول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 1 گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران‍

چکیده

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی CuFe2O4 به­روش هم­رسوبی و در حضور اسید اولئیک به­عنوان پایدارساز، در دمای­های مختلف رشد تهیه و به­منظور تشکیل فاز بلوری در دماهای مختلف کلوخه­سازی شدند. ذرات به دست آمده به­وسیله­ی آنالیز پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفتند. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه­ها ساختار تتراگونال فریت مس را تأیید کرد. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی، اثر دمای کلوخه­سازی و هم­چنین دمای رشد را بر ریخت‌شناسی و اندازه­ی میانگین نانوذرات نشان دادند. از نانوذرات فریت مس به­همراه برمید پتاسیم در ساخت حسگر استفاده شد و حسگر حاصل برای تشخیص گاز اتانول به­کار رفت. ولتاژهای مختلف V10-1 به حسگر اعمال و بهترین ولتاژ برای عملکرد حسگر تعیین شد. در نهایت پاسخ حسگر بر اساس غلظت­های مختلف گاز اتانول محاسبه و نمودار آن بر حسب غلظت گاز رسم شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of CuFe2O4 Nanoparticles by Co-precipitation Method and their Application in Ethanol Gas Sensor

نویسندگان [English]

  • I Kazeminezhad 1
  • F Farajianpour
  • Z. Ramezani 2
چکیده [English]

In
this study, CuFe2O4 nanoparticles were synthesized by
co-precipitation method using oleic acid as surfactant under different growth
temperatures. The samples were calcined at different temperatures to find their
formation phase
. The particles were studied
using XRD and SEM
. XRD results showed the
tetragonal structure of the samples. SEM analysis showed that the influence of
synthesis temperature and calcinations temperature on morphology and mean
nanoparticles size. Copper ferrite nanoparticles and potassium bromide
particles were used as metal oxide semiconductor gas sensor for detection of
ethanol gas. Different voltages were applied to the sensor and
the optimum voltage of
the sensor was
determined. Finally, the response of the sensor was calculated according to the
various concentration of
ethanol gas
and its
curve was drawn in terms of the gas
concentration

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Nanoparticles
  • Copper ferrite
  • Co-precipitation
  • Ethanol gas sensor