رشد و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه‌های نازک Pb‌ الکتروانباشت شده بر روی زیرلایه‌های Au و Cu

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

چکیده

در این تحقیق لایه‌های نازک Pb با ضخامت‌های مختلف به روش الکتروانباشت تک حمام و با استفاده از سه الکترود بر روی زیرلایه‌های مس و طلا تهیه شدند. برای به دست آوردن ولتاژ مناسب انباشت از مطالعه ولتامتر چرخه‌ای استفاده شد. ضخامت لایه‌های انباشت شده با استفاده از دستگاه Dektak3 اندازه‌گیری شد. نانوساختار این لایه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراش اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. بستگی مقاومت الکتریکی به ضخامت لایه‌های نازک سرب با استفاده از دستگاه چهارسوزنه در آرایش وان در پائو بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth, Structural and Electrical Characterization of Electrodeposited Pb Thin Films, Grown on Cu and Au Substrates

نویسندگان [English]

  • N Navazesh
  • Gh Nabiyouni
  • N Hamzeloo Safaei
Department of Physics, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

In this work, Pb thin films were
electrodeposited from an electrolyte containing Pb+2 ions. In order
to obtain an optimum electrochemical condition and deposition voltage, cyclic
voltammetery was performed on the electrochemical cell. The thickness of the Pb
films was measured using Dektak3 instrument, and a good agreement was achieved
between the calculated and the real thickness. Structural characterization of
Pb was performed using XRD and SEM techniques. The sheet resistance was
measured at different film thicknesses using four- point probe in van der Pauw
geometry
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrodeposition
  • Pb thin films
  • Electric characterization
  • Cyclic voltammetery
  • Scanning electron microscopy
  • Nucleation