بررسی اثر دمای بازپخت بر روی ویژگی¬های ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایت La0.9Sr0.1MnO3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

4 دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش نمونة منگنایت با فرمول اسمی La0.9Sr0.1MnO3 به¬روش سل ژل و به¬کمک مایکروویو تهیه و در دماهای گوناگون پخت شد. ویژگی¬های ساختاری نمونه¬ها با پراش سنجی پرتوی ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و ویژگی¬های مغناطیسی با اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز XRD نشان می¬دهد که فاز تقریباً خالص مورد نظر در نمونه¬ها شکل گرفته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (FESEM) نشان می¬دهد که با افزایش دمای بازپخت از 600 به 1200 درجة سانتی¬گراد، میانگین اندازة ذرات از حدود 50 نانومتر تا میکرومتر افزایش پیدا می¬کند. همچنین نتایج نشان می¬دهند که با افزایش دمای بازپخت، پهنای دمای گذار پارامغناطیس به فرومغناطیس، برای تمام نمونه¬ها کاهش و اندازة پذیرفتاری مغناطیسی نمونه¬ها افزایش می¬یابد. همچنین در منحنی مقاومت برحسب دمای نمونه¬های با ابعاد میکرومتر قله¬های مربوط به گذار درون¬دانه¬ای و بین¬دانه‌ای دیده می¬شود، در صورتی که در نمونة با ابعاد نانومتر گذار درون¬دانه¬ای دیده نمی¬شود. این رفتار به اثرات سطحی مربوط می‌شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Annealing Temperature on Structural, Electrical and Magnetic Properties of La0.9Sr0.1MnO3 Manganite

نویسندگان [English]

  • Parviz Kameli 1
  • Mahin Eshraghi 2
  • Mahboubeh Roshanmehr 3
  • Fatemeh Khademi 4
چکیده [English]

In this study, a manganite sample with a nominal formula of La0.9Sr0.1MnO3 was prepared by the microwave assisted sol-gel method and annealing at various temperatures. The structural and magnetic properties of the samples were investigated by XRD, FESEM and AC susceptometer, respectively. XRD analysis showed that the samples are a nearly single phase. FESEM micrographs showed that by increasing the annealing temperature from 600 to 1200 oC the size of particles increased from about 50 nm to micrometer. It was also found that the width of paramagnetic-ferromagnetic transition temperature and the magnitude of the susceptibility of samples decrease and increase by increasing annealing temperature, respectively. Also, in the resistivity curves of the micrometer particle sized samples, intergarnular and intragranular phase transition peaks were observed, while the intragranular peak was not seen in the nanometer particle sized sample. These behaviors are related to the surface effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manganite
  • Particle size
  • AC susceptibility