تراکم ناپذیری ماده هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

ضرایب تراکم ناپذیری ماده‌ هسته ای متقارن سرد تا مرتبه ی چهارم بسط، در چارچوب روش وردشی پایین ترین مرتبه قید (LOCV) با در نظر گرفتن تصحیحات نسبیتی و با استفاده از برهم کنش که به طور نسبیتی با داده های پراکندگی نوکلئون-نوکلئون برازش شده است و نیز با پتانسیل مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این بررسی تصحیحات نسبیتی مربوط به انرژی خوشه های تک تایی، دو تایی و تصحیحات مربوط به برهم کنش خیز در نظر گرفته شده اند. به علاوه ضرایب تراکم ناپذیری ایزوباری ماده ی هسته ای نامتقارن در چگالی اشباع به صورت تابعی ازپارامتر عدم تقارن محاسبه شده اند. ضریب تراکم ناپذیری ایزوباری ماده‌ی هسته ای نامتقارن با افزایش پارامتر عدم تقارن تقریباً به طور خطی کاهش می یابد. نتایج به دست آمده با پیشگویی های تجربی و محاسبات بس ذره ای دیگر قابل مقایسه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incompressibility of Nuclear Matter

چکیده [English]

The incompressibility coefficients of cold symmetric nuclear matter to 4-th order of expansion, have been studied in lowest order constrained variation (LOCV) method with relativistic corrections by using interaction which has been fitted to nucleon-nucleon scattering data as well as potential .In this research, the relativistic corrections of one-body and two- body cluster energy and boost interaction corrections have been calculated. Also the isobaric incompressibility coefficients of asymmetric nuclear matter have been calculated at saturation density as a function of asymmetric parameter. The isobaric incompressibility coefficient of asymmetric nuclear matter decreases almost linearly by increasing asymmetric parameter. The results are in comparable with other many-body calculations and experimental predictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incompressibility
  • Nuclear matter
  • relativistic