محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در ربایش الکترون از اتم هیدروژن توسط برخورد پروتون در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه شهید باهنر

چکیده

در این کار سطح مقطع جزئی و کل در برخورد پروتون با اتم هیدروژن در کانال انتقال بار و در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش در این کار سطح مقطع جزئی و کل در برخورد پروتون با اتم هیدروژن در کانال انتقال بار و در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش به صورت تحلیلی محاسبه شده است. این روش در قالب فرمول‌بندی سه جسمی، در انرژی‌های میانی و بالا برای تشکیل اتم هیدروژن در گذار و به‌کار گرفته شده است. دامنه‌های پراکندگی بااستفاده از تکنیک تبدیل فوریه و انتگرال های فاینمن و نوردسیک در سه تقریب متفاوت محاسبه شده و در نهایت نتایج به‌دست آمده به‌صورت سطح مقطع جزئی و کل با نتایج تئوری و تجربی در دسترس مقایسه شده‌اند. محاسبات نشان می‌دهند که پراکندگی رودررو در گذار در زوایا و انرژی‌های بزرگ پراکندگی یک مسأله‌ی قابل ملاحظه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculation of differential and total cross section for electron capture from atomic hydrogen by proton impact with first-order interaction approximation

نویسنده [English]

  • reza fathi 1
چکیده [English]

In this work the differential and total cross section in charge transfer channel for poroton-Hydrogen In the present work the differential and total cross section in charge transfer channel has been calculated analytically for proton-hydrogen collision within first-order interaction approximation. The calculation has been done in the frame of three-body formalism to formation of atomic hydrogen from and transition at intermediate and high energy range. The scattering amplitudes have been calculated by using Fourier technique with Feynman and Nordsieck integrals at three different approximations. The results of calculation as differential and total cross section are compared with available theoretical and experimental data. It is shown that Knock-on scattering at high impact energies and large scattering angles for transition is a remarkable problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charge Transfer Channel
  • Differential and Total Cross Section
  • Three-Body Impact
  • Scattering Amplitudes