تشکیل اتم پوزیترونیوم توسط روش جفت شدگی در انرژی‌های پایین در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 هیئت علمی

چکیده

در کار حاضر محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل برای تولید اتم پوزیترونیوم در برخورد پوزیترون کم انرژی با اتم هیدروژن در کانال انتقال‌بار توسط تقریب مرتبه اول روش جفت شدگی نزدیک انجام شده است. در این محاسبات اتم هیدروژن در حالت پایه در نظر گرفته شده و احتمال تشکیل اتم پوزیترونیوم در حالت پایه به صورت یک مسئله سه‌جسمی مورد بررسی قرار گرفته است. در کانال اولیه تابع موج توسط پایه های متعامد لگر بسط داده شده است. نتایج بدست آمده به‌صورت نمودارهای سطح مقطع جزئی و کل با داده‌های تجربی و تئوری‌های مختلف در دسترس مقایسه گردیده است. سطح مقطع اطراف انرژی eV20 بیشینه بوده و نشان می دهد که احتمال تشکیل پوزیترونیوم در این انرژی نسبت به سایر مقادیر انرژی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formation of Positronium atom by Close-Coupling method In low energy with Positron-Hydrogen atom impact

نویسندگان [English]

  • Reza Bagheri 1
  • Farideh Shojaei 2
1 Faculty of physics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In the present work, the calculation of differential and total cross sections is done for the formation of the positronium atom in low-energy in the collision of positron with the hydrogen atom. In these calculations, the hydrogen atom was considered in the ground state and the probability of forming the positronium atom by three-body problems was examined by method close-Coupling. In the first channel, the wave function was extended by orthogonal basis Laguerre. The discussed region of energy is 10-100 eV and the scattering angles are selected to be from 0 to 180 degree.  The obtained results and the total cross section results were compared with different available experimental and theories data. The cross section is the maximum around the energy 20eV and shows the possibility of positronium formation in this energy higher than the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Close Coupling
  • Electron Capture
  • Scattering Cross Section
  • Low Energies
[[1]] M. Charlton, J.W. Humberston, Positron Physics, Cambridge University Press, Cambridge (2001).
[[1] ] Y.C. Jean, P.E. Mellon, D.M. Schrader, Principles and Applications of Positron and Positronium Chemistry. World Scientific Publishing Company, Singapore (2003).
[[1]] I. Bray, A.T. Stelbovics, Calculation of electron scattering on Hydrogenic targets, Advances in Atomic. Molecular, and Optical Physics VOL 35(1995) 209.
[[1]] A.T. Stelbovics,L2 discretisation of the Coulomb problem in an Orthonormal Laguerre function basis, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics22 (1989) L159.
[[1]] I. Bray, A.T. Stelbovics, Convergent close-coupling calculations of electron-hydrogen scattering, Physical Review A 46 (1992) 6995.
[[1]] I. Bray, A.T. Selbovics, Convergent close-coupling calculations of low-energy positron-atomic-hydrogen scattering. Physical Review A 48 (1993) 4787.
[[1]] I. Bray, A.T. Stelbovics, Physical Review A 49 (1994) R2224.
[[1]] I. Bray, Convergent close-coupling method for the calculation of electron scattering on hydrogenlike targets, Physical Review A 49 (1993)1066.
[[1]] I. Bray, A.T. Stelbovics, The convergent close-coupling method for a Coulomb three-body problem, Computer Physics Communications 85 (1995) 1-17.
[[1]] R. Utamuratov, A.S. Kadyrov, D.V. Fursa, I. Bray, A.T. Stelbovics, Multiconfigurational two-centre convergent close coupling approach to positron scattering on helium, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 43 (2010) 125203.
[[1]] A.S. Kadyrov, I. Bray, Two-center convergent close-coupling approach to positron-hydrogen collisions, Physical Review A 66 (2002) 012710.
 
[[1]] S.A. Nahar, Positronium formation during scattering of positrons by hydrogen atoms, Physical Review A 40 (1989) 6231.
 
[[1]] P. Mandal, S. Guha, NC. Sil, Positronium formation in positron scattering from hydrogen and helium atoms: the distorted-wave approximation,Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 12 (1979) 2913.
 
[[1]] P. Mandal, S. Guha, NC. Sil, On the first-order approximations for positronium formation in atomic hydrogen,Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 12 (1979) 1603.
 
[[1]] R. Shakeshaft, J.M. Wadehra, Distorted-wave Born approximation for inelastic collisions: Application to electron capture by positrons from hydrogen atoms, Physical Review A 22 (1980) 968.
[[1]] A. Igarashi, N. Toshima, Second-order Born cross sections for positronium formation in positron-hydrogen collisions, Physical Review A 47 (1993) 2386.
[[1]] S.J. Ward, J.H. Macek, Positronium formation by electronic capture from hydrogenic ions, Hyperfine Interactions. 89 (1994) 477.
[[1]] F. Shojaei, PhD Thesis, Shahid Bahonar University, Kerman (2008).
[[1]] J.H. McGuier, N.C. Sil, N.C. Deb, Capture of atomic electrons by high-velocity positrons, Physical Review A34 685 (1986).
[[1]] W. Sperber, PhD Thesis, University Bielefeld, Germany (1993).