رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل اتم های مرتعش سطحی

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت تنگ بست و رژیم پاسخ خطی، به مطالعه ی رسانش الکتریکی یک نانوسیم شامل اتم های سطحی مرتعش که بین دو هادی صلب ساده قرار گرفته است، پرداخته ایم. با بهره گیری از فضای فوک، اثر برهمکنش الکترون ـ فونون را در ضریب عبور الکترونی مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که مکان قله های تشدیدی رسانش با افزایش قدرت برهمکنش الکترون ـ فونون به سمت انرژی های پایین تر جابه جا شده و قله های جدیدی نیز در طیف رسانش پدیدار می شود. همچنین برای یک مقدار ثابت قدرت برهمکنش، با کاهش مقدار انرژی پرش الکترون در اتصال ها، قله های تشدیدی تیزتر و دره ها عمیق تر می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The electronic conductance of a nanowire including vibrating surface atoms

چکیده [English]

In this paper, we study the electronic conductance of a nanowire including vibrating surface atoms which is embedded between two simple rigid chains by using Green’s function technique at the tight-binding and linear response approaches. We use the Fock space to consider the effect of electron-phonon interaction on the electronic transmission coefficient. The results show that by increasing of the strength of electron-phonon interaction, the positions of resonance peaks of the conductance curve will be shifted to the lower energies. Some new peaks will be appeared in the conductance spectrum, too. It can be seen that at a fixed the electron-phonon coupling strength by decreasing of the electron hopping energies of contacts, the resonance peaks become sharper and the valleys become deeper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green’s function
  • vibrating surface atoms
  • Fock space
  • tight-binding
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 1-6
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395