ساخت و بررسی رفتار دی الکتریکی زئولیت Y

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق ضمن ساخت زئولیت Yاز روش هیدروترمال و مشخصه‌یابی آن توسط XRD و FTIR ، خواص دی‌الکتریکی زئولیت Yکه یک ترکیب از دسته زئولیت‌های مصنوعی و دارای ساختار Faujasite است مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل الگوی پراش اشعه X با استفاده از نرم‌افزار X'Pert تشکیل زئولیت Y را تایید کرد. ویژگی‌های دی‌الکتریکی نمونه با اندازه‌گیری ضرایب دی‌الکتریک 'ε واتلاف "ε بررسی شد و رفتار فرکانسی- دمایی رسانندگی الکتریکی و خواص کاتالیستی نمونه در محدودی فرکانس‌های 10 تا KHz 200 در دما‌های 24 ، 120 ،170 و °C200 تحقیق شد، بررسی نتایج حاصل نشان داد که رفتار دی‌الکتریکی ماده از معادلات دبای پیروی می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication, structural and electrical investigation of zeolite Y

نویسنده [English]

  • masume sadat sadeghi
Al-Zahra university
چکیده [English]

n this research we tried to make Zeolite Y by using hydrothermal method and also characterized by x-ray diffraction (XRD) and FTIR, SEM and EDAX we investigated dielectric properties of zeolite Y that it is in Artificial group and it has Faujstie structure. That is we tried to measure dielectric permittivity ε', and loss factor ε", conductivity and catalytic behaviour in rang of 10KHz until 200KHz frequency at (24°C, 120°C, 170°C, 200°C) firing temperature. Measurement of electrical and dielectric Properties is one of the best method for investigation of catalytic behaviour of sample.
Analysis of XRD pattern of sample by X'Pert software confirmed the formation of zeolite Y.
Dielectric characteristics of the samples were measured with using LCR-meter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite
  • dielectric
  • conductivity
  • catalysis
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 19-24
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395