تأثیر استفاده از مواد با ضریب شکست منفی بر روی طیف‌های اپتیکی و مگنتواپتیکی بلورهای فوتونی مغناطیسی با مغناطش طولی

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسنده

هیئت علمی، دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تمرکز این مقاله روی پتانسیل مواد با ضریب شکست منفی به منظور بهتر نمودن مشخصه‌های اپتیکی و مگنتواپتیکی بلورهای فوتونی مغناطیسی یک بعدی می‌باشد. ما قابلیت مواد دوگانه-منفی در مقایسه با مواد معمولی در بلورهای فوتونی مغناطیسی را بررسی کرده‌ایم. به عنوان یک نتیجه، دریافتیم که یک پهن‌شدگی در طیف‌های اپتیکی و مگنتواپتیکی ساختارهای بلور فوتونی مغناطیسی شامل مواد دوگانه-منفی رخ می‌دهد. در واقع، نتایج نشان می‌دهند که استفاده از مواد دوگانه-منفی در ساختارهای بلور فوتونی مغناطیسی همواره منجر به یک کشیدگی کلی در طیف‌های اپتیکی و مگنتواپتیکی ‌می‌شود، اما اینکه آیا این کشیدگی طیفی می‌تواند به یک پهن شدگی مفید منجر شود و نیز میزان این پهن شدگی طیفی، وابسته به ساختار و ضریب شکست مواد بکار رفته در آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of using double-negative materials on optical and magneto-optical spectra of magnetophotonic crystals with longitudinal magnetization

چکیده [English]

This paper has focused on the potential of the negative refractive index materials in order to improve the optical and magneto-optical characteristics of one dimensional magnetophotonic crystals (MPCs). We have investigated the capability of double-negative materials (DNGs) in comparison with conventional materials in MPCs. As a result, we found that broadening in optical and magneto-optical spectra of the MPCs comprising DNGs can be occurred. indeed, the results show that the use of DNGs in MPC structures always leads to a spectral broadening, but a usefull broadening and it's amount depend on the structure and the refractive indices of the used materials inside the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetophotonic crystals
  • Negative refractive index materials
  • Broadband spectra
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 25-30
  • تاریخ دریافت: 08 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395