رسانش الکترونی یک مولکول خطی سه اتمی در دمای غیر صفر

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله رسانش الکترونی مولکول خطی سه اتمی که بین دو هادی نیمه نامتناهی ساده قرار دارد، با استفاده از روش استاندارد تابع گرین در رهیافت تنگ بست، به دست می آید. با در نظر گرفتن اثر برهمکنش الکترون ـ فونون و تغییرات دما در رژیم بی دررو، رسانش الکترونی سامانه ی مرکزی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش قدرت برهمکنش الکترون ـ فونون میزان پراکندگی الکترونی در اثر برخورد با اتم های مرتعش افزایش یافته و ضریب عبور برای همه انرژی ها به جز در لبه های نوار انرژی کاهش می یابد. همچنین با کاهش دما ارتعاشات اتمی کمتر و پراکندگی الکترونی در اثر برخورد با این اتم ها نیز کمتر می شود و بنابراین رسانش الکترونی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic conductance of a linear triatomic molecule at nonzero temperatures

نویسندگان [English]

  • Ashrafalsadat Shariati
  • hasan rabani
  • mohammad mardani
چکیده [English]

In this paper, we obtain electronic transport of a linear triatomic molecule which is located between two semi-infinite simple leads by using the standard Green's function at the tight binding approach. Also, we investigate the effect of electron–phonon interaction and temperature on electronic transport of molecule in the adiabatic regime. The results show that by increasing the strength of e-ph interaction, the rate of the electron scattering increases due to the vibration of atoms so the transmission coefficient decreases for all energies except the edges of the energy band. Also by decreasing the temperature and reducing in atomic vibration, electron scattering declines, then electron conductance increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green’s function
  • tight-binding
  • nonzero temperature
  • linear triatomic molecule
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 31-36
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395