نانو حسگر زیستی جدید جهت تشخیص و اندازه‌گیری L- سیستئین بر پایه الکترود سرامیک کربنی اصلاح یافته با نانوذرات طلا

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشگاه الزهرا

4 دانشگاه ازاد شیراز

چکیده

در این تحقیق الکترود کربن سرامیک توسط روش سل-ژل که در آن از متیل تری متوکسی سیلان به عنوان اغازگر استفاده شده است و در مرحله ژل شدن میکروذرات گرافیت اضافه گردید آماده شد. کربن سرامیک ساخته شده به روش الکتروشیمیایی توسط نانوذرات طلا اصلاح شد. رفتار الکتروشیمیایی L-سیستئین بر سطح الکترود کربن سرامیک اصلاح شده بررسی شد. الکترود اصلاح شده فعالیت کاتالیتیکی خوبی برای کاهش L-سیستئین نشان داد. بنابراین این الکترود به طور موفقت‌آمیزی به منظور اندازه‌گیری L-سیستئین به روش آمپرومتری بکار برده شد. در شرایط بهینه دامنه خطی منحنی درجه‌بندی در محدوده 165/0 تا 64/2 میلی مولار خطی می‌‌باشد. حد تشخیص و حساسیت به ترتیب 053/0 میلی‌مولار و 769/1 میلی‌امپر بر میلی‌مولار نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new nano biosensore for determination of L-cysteine on gold nanoparticles- modified carbon ceramic electrode

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Emadi 1
  • mohammad ali Zare 2
1 Department of Chemistry, Marvdasht Branch , Islamic Azad University, Marvdasht , Iran
چکیده [English]

Carbon ceramic electrodes were prepared by sol–gel processing of a hydrophobic precursor methyltrimethoxysilane (MTMOS) together with dispersed graphite microparticles according to a literature procedure. The electrochemical behavior of L-cysteine at the surface of a carbon ceramic electrode (CCE) modified with gold nanoparticles (GNPs) is described. The modified electrode showed excellent catalytic activity toward L-cysteine reduction and can be used successfully for amperometric detection of L-cysteine. Under the optimized conditions, the calibration plots are linear in the concentration range 0.165 mM- 2.64 mM. Detection limit (signal to noise is 3) and sensitivity were found to be 0.053 mM and 1769 nA / mM, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano biosensor
  • L-cysteine
  • Carbon ceramic electrode
  • Gold nanoparticle
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 87-92
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395