رشد نانوساختارهای اکسیدروی به روش احیاء کربوترمالی بر روی نانوصـفحه مس : مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 استادیار دانشگاه ولی عصر(عج)

چکیده

در این پژوهش نانو‌ساختارهای اکسید روی با روش احیاء‌ کربوترمال روی نانو‌صفحه‌ای از مس که با روش کندوپاش مگنترونی روی بستر سیلیکونی نشانده شد، رشد داده شدند و نانو‌ساختارهای حاصل از لحاظ ریخت سطحی با میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر-میدانی (FE SEM ) و از لحاظ ساختاری با XRD و از لحاظ نورتابی با لامپ UV و همچنین از لحاظ جذب وبازتاب نور با طیف سنج UV-Vis-NearIR آنالیز شدند و تراکم عنصری با کمک طیف‌سنجی پرتو x با اتلاف انرژی (EDX) تعیین گردید. نورتابی سبز و زرد ضعیفی برای این ساختارها مشاهده شد. همچنین مشخص شد که عواملی چون دمای بستر، زمان رشد و ضخامت نانو‌صفحه مس روی اندازه ساختارها و در نتیجه روی ویژگیهای اپتیکی آنها تاثیر دارد. حضور مس باعث افزایش گاف نواری اکسید روی می‌شود و همچنین در طیف تابش باعث جابجایی طول‌موج به سمت قرمز می-شود. الگوی پراش پرتو X ساختارهای هگزاگونال ورتزایت را برای ساختارهای اکسید‌روی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Of Zinc Oxid Nanostructures By Carbothermal Reduction Technique On Copper Nanosheet: Optical And Structural Characterizations

نویسندگان [English]

  • hamid mansouri 1
  • Ali Rahmati 2
1 - Graduate student/University of Vali-Asr Rafsanjan
2 Vali- Asr university asistante
چکیده [English]

In this research zinc oxide (ZnO) Nano‌structures were grown using Carbo‌thermal Reduction method on Si substrate with magnetron sputter deposited Nano ‌sheet .The structural and morphology of ZnO nanostructures were studied by x- ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) . Photoluminescence and optical absorption were measured by UV excitation and UV-Vis-Near IR spectrophotometer.With the help of X-ray energy loss spectroscopy density was determined. Visible Luminescence was observed. Substrate temperature, deposition time and Cu Nano-sheet thickness affect nanostructure dimension and optical properties. The presence of copper increases the band gap of ZnO occurs as well as the spectrum would shift toward the red (Red Shift).x -Ray diffraction pattern show Vrtzayt hexagonal structure for zinc oxid structures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbo thermal reduction
  • Wavelength
  • Copper Nano sheet
  • Photo luminescence
دوره 6، ویژه نامه شماره 1
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد
آذر 1395
صفحه 121-125
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1395