بررسی پارامترهای ساختاری KNbO3در فاز مکعبی با استفاده از روش امواج تخت تقویت‌شده با پتانسیل کامل

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله خصوصیات ساختاری KNbO3از جمله ثابت شبکه، مدول حجمی، مشتق مدول حجمی و تراکم‌پذیری محاسبه شده است .محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت‌شده خطی با پتانسیل کامل در چارچوب نظریة تابعی چگالی و با نرم افزار Wien2k انجام گرفته است. در این روش برای محاسبۀ پتانسیل تبادلی-همبستگی از تقریب‌هایLDA، GGA96، GGA91، GGA+U استفاده‌شده است. با توجه به ساختار نوارهای انرژی ترکیب و با استفاده از بهترین تقریب مشخص شد گه گاف انرژی بامقدار 21/2الکترون ولت برای راستای مستقیم و 42/1 الکترون ولت در راستای غیر مستقیم وجود دارد نتایج به‌دست‌آمده بیانگر این است که محاسبات با استفاده از تقریب شیب تعمیم‌یافته نسبت به بقیه تقریب‌ها سازگاری بهتری با نتایج تجربی و نظری به‌دست‌آمده از روش‌های دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation the electronic structure of KNbO3 in cubic phase by using Full Potential-Linearized augmented plan wave method

نویسنده [English]

  • zohre javdani
چکیده [English]

In this paper the electronic structure of KNbO3 such as lattice constant, bulk modulus, the first pressure derivative of the bulk modulus and Compressibility have been studied. The calculations have been performed using a Full Potential-Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) method in the framework of Density Functional Theory (DFT) by WIEN2k package with LDA, GGA96، GGA91 approximations for the exchange and correlation potential terms. Calculated band gap for KNbO3 in the best approximation is equal to 2.21 eV for direct and 1.42 eV for indirect. The results show that the calculation using by GGA approximation has the better agreements with the other theoretical and experimental approximations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KNbO3
  • Lattice constant
  • Bulk modulus
  • Density functional theory
دوره 6، ویژه نامه شماره 2
مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
آذر 1395
صفحه 33-39
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1394
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1395