بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی پروسکایت مضاعفSr2NiWO6 با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 هیئت علمی

چکیده

پروسکایت های مضاعف(دوگانه) به دلیل داشتن خواص فیزیکی متنوع، جذابیت زیادی در بین محققین پیدا کرده اند. در این مقاله پروسکایت دوگانه‌ی Sr2NiWO6 با استفـاده از بسته‌ی محاسبـاتی اسپرسو بر پایه‌ی نظریـه‌ی تابعی چگالی(DFT) مورد مطالعـه قرار گرفت. مطابق گزارشـات تجربی، این پروسکایت در دمـای اتاق عایق و دارای گافی در حدود 1/3 الکتـرون ولت می‌باشد. بعد از بهینه‌سازی‌های ساختاری، در مرحله‌ی اول خواص الکترونی ترکیب با استفاده از تقـریب شیب تعمیم یافته (GGA) و هم‌چنین تصحیح همبستگی قوی (GGA+U) با مقـادیر مختلف پارامتـر هابارد محاسبـه شد. در مرحله‌ی دوم با استفـاده از نتایج تصحیح همبستگی قوی و مقایسـه‌ی آن‌ها با تجـربه، U مناسب انتخـاب شد. در نهایت با استفـاده از مقدار بهینه‌ی پارامتر هابارد فاز مغناطیسی پایدار Sr2NiWO6 از بین فازهای پارامغناطیس، فرومغناطیس و پادفرومغناطیس مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of structural, electronic and magnetic properties of Sr2NiWO6 double perovskite using ab initio calculations

نویسنده [English]

  • Ali Mokhtari 2
چکیده [English]

Double perovskites have been found to be very interesting material among researchers since they exhibit a wide variety of physical properties. In this paper the Sr2NiWO6 double perovskite was studied using ESPRESSO package within the framework of Density Functional Theory (DFT). According to experimental results this perovskite is an insulator and has a band gap about 3.1 eV. After structural optimization, in first step, electronic properties of compound were calculated using generalized gradient approximation (GGA) and strong correlation correction (GGA+U) with different values of Hubbard parameter (U). The optimum value of the U parameter was chosen using results of strong correlation correction and available experimental data in next step. Finally, the stable magnetic phase of Sr2NiWO6 between paramagnetic, ferromagnetic and anti-ferromagnetic phases was studied using optimized Hubbard parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double perovskite
  • Density functional theory
  • generalized gradient approximation
  • strong correlation correction
  • Hubbard parameter
دوره 6، ویژه نامه شماره 2
مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
آذر 1395
صفحه 75-82
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1394
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1395