احتمال عبور شبه ذرات در یک ابرشاره فراسرد دوکاناله: اثرات اندازه سیستم در چارچوب تقریب شبه کلاسیکی BCS

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسنده

هیات علمی- دانشگاه شاهد

چکیده

از مهم‌ترین موضوعات در ابرشاره‌های فرمی فراسرد دو کاناله با انرژی‌های مختلف، بررسی اثر اندازه سیستم بر پارامترهای مختلف فیزیکی است. یکی از پارامترهای مهم در چنین سیستم‌هایی احتمال عبور مرزی بین فاز ابرشاره و نرمال است. در این مقاله با استفاده از معادلات بوگلیوبف و اختلال مرتبة اول برای دو کانال و همچنین با در نظر گرفتن تقریب مربوط به ناحیه عمیق BCS برای اندازه حرکت شبه‌ذرات و شبه‌حفره‌ها، اثرات اندازة سیستم که در چارچوب تقریب شبه‌کلاسیکی BCS بیان شده است را بر ضریب تراگسیل مرزی یک سیستم فرا سرد دو کاناله محاسبه و نمودارهای فیزیکی مربوطه به‌طور جداگانه رسم و مقایسه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The transmission probability of quasi-particles in an ultra-cold superfluid contained two channels: the effects of size of system, within the BCS quasi-classical approximation

چکیده [English]

Of central importance in ultra-cold Fermi superfluids contained two channels with different energies, is the study of effects of size of system on different physical parameters. One of the important parameters in these systems is the interface transmission probability between superfluid and normal phases. In this paper, by using the Bogoliubov equations and the first order perturbation for two channels and also by considering the approximation related to deep BCS region for quasi-particles momentum and quasi-holes momentum, the effects of size of system, which is expressed within the quasi-classical approximation, are calculated on interface transmission coefficient of two channels of ultra-cold system and the physical diagrams are separately plotted and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superfluid
  • ultracold
  • polarized Fermi gas
دوره 6، ویژه نامه شماره 2
مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
آذر 1395
صفحه 1-10
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1394
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 07 دی 1395