مطالعۀ طیف انرژی زنجیرۀ ایزوتوپی باریم ( 124-130) با استفاده از جبر (su(1,1 در ناحیۀ گذار IBM-1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه ایلام

2 هیأت علمی دانشگاه ایلام گروه آمار

چکیده

در این مقاله با استفاده از جبر لی (su(1,1   در هامیلتونی مدل برهم‌کنش بوزونی(IBM-1) طیف انرژی زنجیرۀ ایزوتوپی باریم 130-124 محاسبه شده است. ثابت‌های این طیف را از حل معادلۀ بث به‌کمک روش حداقل مربعات با الگوریتم نیوتون-گاؤس و الگوریتم ژنتیک به‌دست آورده‌ایم. سرانجام نتایج به‌دست آمده را با طیف‌های تجربی مقایسه کرده و ترازهای مجهول این ایزوتوپ‌ها محاسبه شدند. نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتیک دارای انحراف معیار کمتری در مقایسه با الگوریتم نیوتون-گاؤس است و همچنین نتایج طیف تئوری با طیف تجربی همخوانی خوبی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of energy spectrum of chain Barium isotopes using su(1,1) algebra in the transitional region of IBM-1

نویسندگان [English]

  • masoud seidi 1
  • mehdi omidi 2
1 faculty of ilam university
چکیده [English]

In this study, using a SU(1,1) Lie algebra in the Hamiltonian of Interacting Boson Model (IBM-1), we have calculated the energy spectrum of chain Barium isotopes ( 124-130). We have obtained the constants of this spectrum by solving the Bethe equation using the Least Squares method with the Newton-Gauss and Genetic algorithms. Finally we have compared the results of experimental spectra with theoretical spectra and undefined levels of these isotopes were calculated. The results showed that the genetic algorithm has a lower standard deviation compared with the Newton-Gauss algorithm, and also the results of experimental spectra are in good agreement with the theoretical spectra.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interacting Boson Model
  • Genetic Algorithm
  • chain barium isotopes
[1] H. Sabri, A theoretical study of energy spectra and two-neutron separation energies of 106–122Cd isotopes in the transitional region of IBM, The European Physical Journal Plus 7 (2014) 129-138.
[2] F. Iachello, A. Arima, The Interacting Boson Model, Cambridge University Press, Cambridge, (1987).

[3] F. Pan, J.P. Draayer, Algebraic solutions of an sl-boson system in the U(2l + 1) O(2l + 2) transitional region, Journal of Physics A: Mathematical and General 35 (2002)7173-7185.

[4] E. Santapointo, R. Bijker, F. Iachello, Transformation brackets between U(ν+1)⊃U(ν)⊃SO(ν) and U(ν+1)⊃SO(ν+1)⊃SO(ν) Journal of Mathematical Physics 37 (1996) 2674-2681.
[5] F. Pan, J.P. Draayer, New algebraic solutions for SO(6)-U(5)transitional nuclei in the interacting boson model, Nuclear Physics A 636 (1998) 156-168.
[6] J.M. Arias, E2 transitions and quadrupole moments in the E(5) symmetry, Physical Review C 63 (2001) 034308-5.
[7] M.W. Kirson, Comment on Searching for E(5) behavior in nuclei, Physical Review C 70 (2004) 049801-2.
[8] E.I. Jaforov, N.I. Stoilova, J.V.D. Jeugt, Deformed su(1,1) Algebra as a Model for QuantumOscillators,Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications 8 (2012) 025-040.
[9] H.J. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems‎, ‎Ann‎‎Arbor‎: ‎The University of Michigan Press (1975).
[10] ‎R‎.‎L. Haupt‎, S.E. Haupt, Practical Genetic Algorithms‎, ‎Second Edition,‎‎ John Wiley and Sons‎, ‎New York (2004).
[11] J‎.‎R. ‎Koza, Genetic‎‎ Programming‎: ‎On the Programming of Computers by Means of Natural‎‎Selection‎, ‎MIT Press (1992).‎
[12] B. Minaei-Bidgoli, F.W. Punch, GECCO 2003 Gentic and Evelotionary Computation Conference. Springer-Verlag (2003) 2252-2263.
[13] K. Marzuki‎, ‎M.F. Ibrahim, ‎R. Yusof‎and R.Z. Abdul Rahman‎, Optimization of fuzzy model using genetic algorithm for process control application, ‎Journal of the Franklin‎‎Institute‎‎ 348‎ (2011) ‎1717-1737.‎

[14] M. Omidi, M. Mohammadzadeh, A new method to build spatio-temporal covariance functions: analysis of ozone data, Statistical Papers 57 (2016)689-703.

[15] J. Katakura, Z.D. Wu, Nuclear Data Sheets for A = 124, Nuclear Data Sheets 109 (2008) 1655-1877.
[16] J. Katakura, K. Kiato, Nuclear Data Sheets for A = 126, Nuclear Data Sheets 97 (2002)765-926.
[17] M. Kanbe, K. Kiato, Nuclear Data Sheets for A=128, Nuclear Data Sheets 94 (2001)227-396.
[18] B. Singh, Nuclear Data Sheets for A=130, Nuclear Data Sheets 93 (2001) 33-242.