نقش کشش سطحی بر روی سطح مقطع های واکنش همجوشی با پرتابه ضعیف پیوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

2 هیات علمی دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

3 دانشجو

چکیده

در این مطالعه با توجه به اثرات کشش سطحی و شکست پرتابه قبل از رسیدن به آستانه همجوشی به بررسی واکنش همجوشی با هسته ضعیف پیوند پرداخته ایم. در بررسی پتانسیل هسته ای این واکنش از پتانسیل مجاورت نسخهAW95 استفاده شده است. با استفاده از این مدل که اثرات کشش سطحی در آن لحاظ شده است و مدل دینامیکی سه جسمی مسیریابی کلاسیکی سطح مقطع همجوشی کامل و ناکامل مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهند از بین چهار پارامتر کشـش سطحی ، ، و پتانسیل کولنی مربوط به مدل با کشش سطحی کم ترین عمق و محاسبات مربوط به مدل با کشش سطحی بیش ترین عمق را برای پتانسیل کل در نواحی داخلی تولید می کنند در حالی که پتانسیل حاصل از از لحاظ ارتفاع سد کولنی با داده تجربی توافق خوبی دارد. هم چنین سطح مقطع همجوشی کامل محاسبه شده با استفاده از مدل با کشش سطحی با داده های تجربی توافق بهتری دارد. در حالی که با استفاده از پارامتر سطح مقطع همجوشی ناکامل این اندرکنش داده های تجربی را بخوبی بازتولید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of surface energy coefficients in fusion with weakly bound projectile

نویسندگان [English]

  • Omid Naser Ghodsi 1
  • Seyyed Amin Seyyedi 2
1 1Department of Physics, Faculty of Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Department of Physics, Faculty of Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study we are attempting to investigate the influence of surface energy coefficients ("γ-MS,γ-MN1976,γ-MN1995,γ-MSNew" ) on the fusion systems including weakly bound projectiles. This interaction potential is calculated using proximity potential AW95 as well as three body dynamic classical trajectory to calculate fusion cross section. Our obtained results reveal that among the four surface energy coefficients, "γ-MS" leads to a shallow potential compared to other sets of "γ" , whereas "γ-MN1976" leads to the deepest potential as well as the barrier height of potential of "γ-MN1976" is better agreement with experimental data. Also complete fusion cross section of "γ-MS" surface energy is better agreement with experimental data while in the incomplete fusion cross section, the "γ-MN1976" can reproduce the experimental data well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weakly bound nnuclei
  • Surface energy coefficients
  • Proximity potentials
  • Complete and incomplete Fusion cross section
[1] L.F. Canto, J. Lubian, P.R.S. Gomes, M.S. Hussein, Continuum-continuum coupling and polarization potentials for weakly bound system, Physical Review C 80 (2009) 047601,1-14.
[2] A.G. Camacho, E.F. Aguilera, E.M. Quiroz, P.R.S. Gomes, J. Lubian, L.F. Canto, The threshold anomaly of weakly bound projectiles from recent elastic scattering measurements around the coulomb barrier, Nuclear Physics A 833 (2010) 156-171.
[3] V.V. Parkar, R. Palit, S.K. Sharma, B.S. Naidu, S. Santra, P.K. Joshi, A. Raghav, Fusion cross sections for the 9Be+124Sn reaction at energies near the coulomb barrier, Physical Review C 82 (2010) 054601,1-10.
[4] M. Dasgupta, D.J. Hinde, K. Hagino et al., Fusion and breakup in the reactions of  6Li and 7Li nuclei with 209Bi, Physical Review C 66 (2002) 041602(R),1-5.
[5] E. Crema, L.C. Chamon, P.R.S. Gomes, Reliable potential for studying fusion of weakly bound nuclei, Physical Review C 72 (2005) 034610,1-9.
[6] J.M.B. Shorto, P.R.S. Gomes, J. Lubian, L.F. Canto, S. Mukherjee, L.C. Chamon, Reaction functions for weakly bound systems, Physics Letters B 678 (2009) 77-81
[7] W.Y. So, T. Udagawa, K.S. Kim, S.W. Hong, and B.T. Kim, Characteristics of the polarization part of the optical potential for a weakly bound projectile, 9Be, Physical Review C 81 (2010) 047604,1-4.
[8] D.J. Hinde, M. Dasgupta, Systematic analysis of above-barrier fusion of 9,10,11Be+209Bi, Physical Review C 81 (2010) 064611,1-12.
[9] P.R.S. Gomes, R. Linares, J. Lubian, C.C. Lopes, E.N. Cardozo, B.H.F. Pereira, I. Padron, Search for systematic behavior of incomplete-fusion probability and complete-fusion suppression induced by 9Be on different targets, Physical Review C 84 (2011) 014615,1-5.
[10] X.P. Yang, G.L. Zhang, H.Q. Zhang, Systematic study of reaction functions of weakly bound nuclei, Physical Review C 87 (2013) 014603,1-10.
[11] D.R. Otomar, P.R.S. Gomes, J. Lubian, L.F. Canto, M.S. Hussein, Nuclear and Coulomb breakup of the weakly bound 6Li nucleus with targets in the range from A=59 to 208, Physical Review C 87 (2013) 014615,1-4.
[12] L.F. Canto et.al, Fusion and breakup of weakly bound nuclei, Physics Report 424 (2006) 1.
[13] C.S. Palshetkar et. al., Fusion of the weakly bound projectile 9Be with 89Y, Physical Review C 82 (2010) 044608,1-9.
[14] C.K. Phookan, K. Kalita, Systematic study of Coulomb barrier of reactions induced by loosely bound projectiles using proximity potential, Nuclear Physics A 899 (2013) 29-43.
[15] H. Esbensen, Complete fusion of 9Be with spherical targets, Physical Review C 81 (2010) 034606,1-7.
[16] L.F. Canto, P.R.S. Gomes, J. Lubian, L.C. Chamon, E. Crema, Dynamic effects of breakup on fusion reactions of weakly bound nuclei, Nuclear Physics A 821 (2009) 151-154.
[17] A. Diaz-Torres, I.J. Thompson, C. Beck, How does breakup influence the total fusion of 6,7Li at the Coulomb barrier? , Physical Review C 68 (2003) 044607,1-11.

[18] R. Gharaei, O.N. Ghodsi, Role of Surface Energy Coefficients and Temperature in the Fusion Reactions induced by Weakly Bound Projectiles, Communications in Theoretical Physics 64 (2015) 185-197.

 
[19] I. Dutt, R.K. Puri, Role of surface energy coefficients and nuclear surface diffuseness in the fusion of heavy-ions, Physical Review C 81 (2010) 047601,1-6.
[20] A. Diaz-Torres et. al., Relating Breakup and Incomplete Fusion of Weakly Bound Nuclei through a Classical Trajectory Model with Stochastic Breakup, Physical Review Letters 98, (2007) 152701,1-9.
[21] Y.D. Fang et.al, Fusion and one-neutron stripping reactions in the 9Be+186W system above the Coulomb barrier, Physical Review C 87 , (2013) 024604,1-8.
[22] I. Dutt, R.K. Puri, Comparison of different proximity potentials for asymmetric colliding nuclei, Physical Review C 81 , (2010) 064609,1-7.
[23] C.Y. Wong, Interaction Barrier in Charged-Particle Nuclear Reactions, Physical Review Letters 31, (1973) 766-771.
[24] K. Hagino, N. Rowley, A.T. Kruppa, A program for coupled-channel calculations with all order couplings for heavy-ion fusion reactions,Computer physics Communications 123 (1999) 143-152.
[25] R. Rafiei et. Al., Mechanisms and systematics of breakup in reactions of 9Be at near-barrier energies, Physical Review C 81 (2010) 024601,1-5.

[26] A. Diaz-Torres, PLATYPUS: A code for reaction dynamics of weakly-bound nuclei at near-barrier energies within a classical dynamical model, Computer Physics Communications 182, (2011) 1100-1104.