عامل شکل اخترفیزیکی واکنش گیراندازی تابشی (_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این کار به علت اهمیت واکنش گیراندازی(_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C در فیزیک هسته ای و اخترفیزیک ضمن معرفی این واکنش به محاسبه ی پتانسیل‌های مربوط به آن، سطح مقطع و آهنگ واکنش پرداخته و در نهایت پس از معرفی و محاسبه‌ی فاکتور اخترفیزیکی S(E)کمیتی با وابستگی کمتر انرژی نسبت به سطح مقطع در رنج انرژی‌های پایین مربوط به نوکلئوسنتزاولیه، فاکتور اخترفیزیکی را برای این واکنش در رنج انرژی MeV10- MeV 0 در حدودMeV-b 0 تا MeV-b 14ر0 به دست آوردیم. در این کار پس از معرفی واکنش اخترفیزیکی هسته‌ای (_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C پتانسیل‌های کولنی و اسپین-مدار را از روابط محاسبه کرده و پتانسیل 18 AVرا که مربوط به برهمکنش‌های نوکلئون -نوکلئون است با استفاده از برنامه‌ی کامپیوتریRADCAP به‌دست‌آوردیم. و سپس سطح مقطع و آهنگ واکنش را در تشدید‌های MeV 105ر8 Ex= و MeV 242ر8 Ex= محاسبه کردیم .در نهایت پس از معرفی کمیت اخترفیزیکی S(E) آن را برای این واکنش محاسبه کرده که در انرژی MeV 0 تا MeV 8 مقدار MeV-b 14ر0-MeV-b 0 را به دست آوردیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Astrophysical s-factor of (_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C Radiative Capture Reaction

نویسندگان [English]

  • Hosein Sadeghi 1
  • Motahareh Ghamary 2
  • Saeed Mohammadi 2
1 Physics Department, Faculty of Science, Arak University, Arak 8349-8-38156, Iran
2 1Physics Department, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697 Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of (_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C capture reaction in nuclear and astrophysics physics, the present study not only introduces the obtained reaction, but its potential, cross section and reaction rate is also calculated. Finally, after the introduction and calculation of astrophysical S-factors, a quantity with energy less dependent into the cross-section in low energies range for primordial nucleosynthesis, astrophysical s-factor for the reaction in the energy range of 0MeV-10MeV about 0MeV-b - 0.14MeV-b was obtained. Then it was compared with the obtained experimental value by NACRE and obtained theoretical value by cluster potential model. alpha capture reaction, nucleosynthesis energies, AV18 potential, astrophysical S-factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • alpha capture reaction
  • nucleosynthesis energies
  • AV18 potential
  • astrophysical S-factors
 
[1] S. Wanajo, H.T. Janka, S. Kubono, Uncertaintiesin the νp-process: supernova dynamics versus nuclear physics, Astrophysical Journal (2011) 729-746.
[2] A. Tohsaki, H. Horiuchi, P. Schuck, G.R¨opke, Alpha cluster condensation in 12C and 16O, Physical Review Letters 87 (2001) 192501-192504.
[3] T. Kawabata, H. Akimune, H. Fujimura, H. Fujita, Y. Fujita, M. Fujiwara, K. Hara, K.Y. Hara, K. Hatanaka, T. Ishikawa, et al., Isovector and isoscalar spin-flip M1 strengths in 11B, Physical Review C 70 (2004) 034318-034327.
[4] T. Kawabata, H. Akimune, H. Fujita, Y. Fujita, M. Fujiwara, K. Hara, K. Hatanaka, M. Itoh, Y. Kanada-En’yo, S. Kishi, et al., 2α+t cluster structure in 11B, Physics Letters B 646 (2007) 6-11.
[5] G.M. Fuller, S.E. Woosley, T.A. Weaver. The evolution of radiation-dominated stars. I - Nonrotating supermassive stars.Astrophysical Journal 307 (1986)675-686.
[6] M. Hernanz, J. Jos´e, A. Coc, J. Isern, On the synthesis of 7Li and 7Be in novae, Astrophysical Journal 465 (1996) 27-30.
[7] D. Thomas, D.N. Schramm, K.A. Olive, G.J. Mathews, B.S. Meyer, B.D. Fields, Production of lithium, beryllium, and boron from baryon inhomogeneous primordial nucleosynthesis, Astrophysical Journal 430 (1994) 291-299.
[8] A. Coc, S. Goriely, Y. Xu, M. Saimpert, E. Vangioni, standard Big Bang Nucleosynthesis up to CNO with an improved extended nuclear network, Astrophysical Journal 744 (2012) 158-190.
[9] M. Wiescher, J. G¨orres, S. Graff, L. Buchmann, F.K. Thielemann, The Hot Proton-Proton Chains in Low Metallicity Objects, Astrophysical Journal 343 (1989) 352-364.