ساخت آلیاژ Ni0.8Fe0.2 به‌روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تأثیر آلایش کبالت بر خواص ساختاری و ریخت شناسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق، آلیاژ Ni0.8Fe0.2 به‌روش آلیاژسازی مکانیکی و با آسیای گلوله‌ای سیاره‌ای ساخته شد. ساختار بلوری و ریخت-شناسی پودرها به‌ترتیب به‌وسیلۀ پراکندگی اشعۀ ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین تأثیر آلایش کبالت بر خواص ساختاری آلیاژ Ni0.8Fe0.2 با ترکیب شیمیایی Ni0.8-xCoxFe0.2 (8/0-6/0-4/0-2/0-0=x) مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش میزان آلایش Co، قله‌های پراش مربوط به‌آلیاژ Ni0.8Fe0.2 به‌تدریج تغییر کرده و قله‌های مربوط به‌آلیاژ آهن- کبالت و در نهایت Co0.8Fe0.2 ظاهر می‌شوند. به‌عبارت دیگر، با افزایش میزان آلایش کبالت، به‌دلیل کوچک‌تر بودن شعاع یونی Co نسبت به Ni، ‌قله‌ها به‌سمت زوایای بزرگتر جابه‌جا می‌شوند. در نتیجه، ساختارِ بلوری محلول جامد کبالت (hcp) ظاهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Ni0.8Fe0.2 alloy by mechanical alloying method and study the effect of structural and morphological properties of it

نویسنده [English]

  • Elahe Moradian 2
چکیده [English]

In this research, Ni0.8Fe0.2 alloy is fabricated by mechanical alloying method with a planetary mill. The crystal structure and morphological of powders are studied by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM), respectively. Also, the effect of cobalt doping on structural properties of Ni0.8Fe0.2 alloy with the chemical component of Ni0.8-xCoxFe0.2 with x=0, 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 has been studied. By increasing the amount of Co doping, the diffraction peaks of Ni0.8Fe0.2 alloy changed gradually and the peaks of iron-cobalt alloy and finally Co0.8Fe0.2 appear. In other words, by increasing the amount of cobalt doping, because of the ionic radius of Co is smaller than the Ni, the peaks shift to bigger angles. Therefore the crystal structure of cobalt solid liquid (hcp) appears.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ni0.8Fe0.2 alloy
  • mechanical alloying
  • Cobalt
  • mu-metal
  • Morphology
  • permalloy